ชื่อ - นามสกุล :นายสุรพล พิมคีรี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :หมู 1 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
Telephone :0986145790
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :