ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนภาภรณ์ การด
ตำแหน่ง :ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :หมู 1 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
Telephone :0610960484
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :