หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านปลาบ่า ได้จัดกิจกรรมการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อสร้างพื้นฐานชีวิตให้แก่ผู้เรียน และพัฒนาให้ผู้เรียน เป็นคนดีและคนเก่งอย่างเป็นรูปธรรม
โดย : admin
อ่าน : 36
จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์