[ wasana ]
ชื่อ-นามสกุล : 
วาสนา สีหะนาม
ชื่อเล่น : 
หนา
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
3/3/2527
อายุ : 
36
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Nina_Seehanam@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
------------